Domov arrow Projekti

Projekti

  • Ekoremediacije v boju proti podnebnim spremembam, financirano s strani Urada za komuniciranje,
  • 2. Mednarodna ekoremedicijska konferenca: Ekoremediacije v državah Zahodnega Balkana in Osrednji Evrope za izboljÅ¡anje kvalitete življenja, 24. in 25 september 2008, delno financirano s strani Ministrstva za okolje, Ministrstva za visoko Å¡olstvo znanost in tehnologijo, Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
  • Ekoremediacija kmetijskih povrÅ¡in z oljno ogrščico za pridelavo biodizla
  • Komunikacijska podpora okolju prijaznim naložbam – rastlinskim čistilnim napravam (RÄŒN)
  • Zagonski in nadaljevalni projekt: Ekoremediacije v Sloveniji
  • Bioregija - regija naravne pestrosti
  • Priprava operativnega programa varstva okolja za Mestno občino Celje
  • ERM in podnebne spremembe 
  • Priprava občinskega programa varstva okolja (OPVO) za občino Poljčane
  • Izdelava Å¡tudije o vključenosti javnosti v pripravo projektnih predlogov za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti na (za)varovanih območjih v Sloveniji.


EKOREMEDIACIJE V BOJU PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM

V sodelovanju z Uradom za komuniciranje RS ter Ministrstvom za okolje in prostor smo izdelali izobraževalno-informacijski plakat z naslovom »Ekoremediacije v boju proti podnebnim spremembam, ki opozarja in osvešča o ukrepih, ki vodijo v smeri premišljenega in odgovornega upravljanja z vodnimi in obvodnimi ekosistemi ter predstavljajo preventivno vlogo pri zmanjševanju in preprečevanju negativnih vplivov podnebnih sprememb na okolje.

V zadnjem desetletju ekstremni vremenski dogodki botrujejo porastu zaskrbljenosti po vsem svetu, pričakujemo pa lahko, da se bo pogostost in intenzivnost teh dogodkov tudi v Sloveniji zaradi globalnega segrevanja v 21. stoletju še stopnjevala. Vpliv klimatskih sprememb se odraža v našem okolju s številnimi naravnimi katastrofami kot so poplave, suše, plazovi itd. Za te katastrofe je v veliki meri odgovorno tudi nepravilno upravljanje z vodotoki (reguliranje, kanaliziranje vodotokov) in drugimi vodnimi viri v preteklosti. V kanaliziranih vodotokih se voda ne zadrži, zmanjšajo se samočistilne in puferske sposobnosti vodotoka kot tudi biotska pestrost. Naravni vodni ekosistemi so namreč v svoji ontogenezi razvili številne remediacijske sisteme, ki jim omogočajo ohranjati dinamično ravnovesje in ublažiti določene ekstremne situacije (npr. poplave, suše itd). Izhajajoč iz tega dejstva so za blaženje vplivov podnebnih sprememb primerne ekosistemske tehnologije, ki temeljijo na delovanju naravnih procesov za obnovo in varovanje okolja – ekoremediacije.

Ekoremediacije temeljijo na znanju, da je potrebno neenakomerno razporejene padavine zadržati v pokrajini, konkretno z ohranjanjem in ustvarjanjem novih habitatov (mokrišč; stranskih rokavov vodotokov, razgibanjem struge vodotokov z ustvarjanjem umetnih meandrov, tolmunov, brzic, prodnih nanosov kot primerov metod revitalizacije, ohranjanju obrečne vegetacije itd), v katerih se voda zadrži in očisti. Ti habitati pa hkrati predstavljajo tudi nov življenjski prostor številnim rastlinam in živalim, kar vpliva na povečevanje biotske raznovrstnosti. Z zadrževanjem vode lahko tako s pomočjo celostnega upravljanja s porečjem - ekoremediacijskimi sistemi preventivno preprečujemo suše v zgornjem delu vodotokov ter poplave, plazove, erozijo prsti v spodnjem delu vodotokov. To je doseženo z izjemnimi puferskimi sposobnosti naravnih in sonaravnih sistemov.

Slovenija je s 1. majem 2004 postala članica Evropske unije. Ta dogodek je prejel finančno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o članstvu v EU ter o vseh posledicah članstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obveščanja izvaja Urad vlade za komuniciranje.

 

Kontakt

ERTC
Podlimbarskega 31
1000 Ljubljana
Tel: 041 845 654
E-poÅ¡ta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript